زمان به نام شهیدان ما رقم خوردست
دریغ ، کز صفشان ، نام ما قلم خوردست
گزافه نیست بگوییم در غم آنان
که آسمان و زمین نظمشان بهم خوردست
نمرده اند پدر ! جامه سیاه مپوش
خدا به جان شهیدان ما قسم خورده است
حسین شکربیگیبرچسب ها : شهیدان  ,